راهنماي جستجو

1- كلمات كليدي ميتوانند جهت خلاصه كردن نتايج جستجو بوسيله AND ويا OR از يكديگر جدا شوند.

به عنوان مثال، ماوس AND كيبورد موجب ارائه نتايجي ميشود كه شامل هر دو كلمه است. اما جستجو با OR به عنوان مثال : ماوس OR كيبورد، نتايج جستجو ممكن است حاوي يك يا هر دو كلمه باشد.

2-جستجوي دقيق عبارت هنگامي ممكن است كه كلمات كليدي در داخل علامت " " قرار گيرند.

به عنوان مثال، عبارت: "كارت اينترنت" منتهي به ارائه نتايجي مي‌شود كه دقيقا حاوي عبارت فوق باشند.

3- از پرانتز ميتوان جهت محدود كردن كلي نتايج جستجو استفاده نمود.

براي مثال، اينترنت and (كيبورد or ماوس or "مانيتور").
بستن اين پنجره [x]